O nas

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą, koedukacyjną, typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jest jednostką budżetową nadzorowaną przez Starostę Jarosławskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym zadaniem placówki jest:

  1. zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci,
  2. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodzicami,
  3. troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dzieci,
  4. przygotowanie do samodzielnego życia , uczenie zaradności życiowej,norm i zachowań życia społecznego i rodzinnego oraz aktywizowanie aspiracji życiowych,
  5. uczenie organizowania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  6. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
  7. umacnianie samorządności wychowanków.