O NAS

Budowa „Domu pod Lipami” rozpoczęła się w 2008 roku. Starosta Jarosławski przekazał hektarową działkę w Radymnie, koło Jarosławia, pod budowę nowego Domu Dziecka. W styczniu 2017 r. dzieci wprowadziły się do pięknego, kolorowego i przyjaznego „Domu pod Lipami”. Tak nazwały swój wymarzony i długo oczekiwany Dom.

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 30 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jest jednostką budżetową nadzorowaną przez Starostę Jarosławskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym zadaniem placówki jest:

  • zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci,
  • praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodzicami,
  • troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dzieci,
  • przygotowanie do samodzielnego życia , uczenie zaradności życiowej, norm i zachowań życia społecznego i rodzinnego oraz aktywizowanie aspiracji życiowych,
  • uczenie organizowania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  • wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci.