RODO

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie, ul. Mickiewicza 30, 37-550 Radymno. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności urzędowych: Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych, w sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@dompodlipami.pl wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c . Rozporządzenia w szczególności: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; rekrutacji, promocji Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do: żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem spełnienia ustawowego obowiązku Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie. Przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji ustawowych i statutowych obowiązków ciążących na Administratorze dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody.