RODO

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie, ul. Mickiewicza 30, 37-550 Radymno.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji czynności urzędowych:
 2. Informujemy, że wyznaczony został inspektor ochrony danych, w sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@dompodlipami.pl
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w szczególności:
   1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
   1. rekrutacji, promocji Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
   2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
   3. prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  1. żądania dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia RODO.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem spełnienia ustawowego obowiązku Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Radymnie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji ustawowych i statutowych obowiązków ciążących na Administratorze.
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody